IN MEMORIAM:        Prof. Dr MUSTAFA HADŽIOMEROVIĆ

 

 Mustafa ( Džemala) Hadžiomerović,dr.sci.med, internista – kardiolog, FESC, ESC van. profesor  Nastavničkog fakulteta Univerziteta « Džemal  Bijedić » Mostar i Medicinskom fakultetu i Zdravstvenom studiju Sveučilišta Mostar

Rođen u Mostaru 04.11.1945.g. od oca Đemala i majke Mevlide. Djetinjstvo proveo u mahali Mazoljice, kupao se na Neretvi ispod Titovog mosta na Musali kao i sva ostala raja u Mostaru, bio aktivan u KUD „Abrašević“,igrao lopte prvo mahalske, a potom i u podmlatku Veleža te Lokomotive te vjerni navijač Rođenih.

Završio je Gimnaziju u Mostaru 1965/66.,a potom i

Medicinski fakultet 13 oktobra 1972.g. u Sarajevu.

Specijalizaciju iz Interne medicine položio 28. aprila 1981.g. u Sarajevu. i od tada radio   

kao ljekar specijalista za interne bolesti, subspecijalista kardiolog na Internom odjeljenju   

RMC « Dr Safet Mujić» Mostar; poslije rata radio na Internoj klinici Kliničke bolnice u

Mostaru kao voditelj Kardiologije obavljajući poslove kardiologa na odjeljenju,

kardiološkoj ambulanti, u kabinetima za ergometriju i ehokardiografiju, vršio implantaciju

pacemakera srca.

Nakon uspješno završenog studija, specijalizacije i subspecijalizacije te edukacije o implantaciju pacemakera srca sve do penzionisanja se neprekidno bavio naučno-istraživačkim, pedagoškim i stručnim radom.

Odbranio magistarski rad iz Kardiologije pod nazivom „Koronarna bolest u korelaciji sa diabetes mellitusom u životnoj dobi do 41 godine“ i stekao akademsko zvanje                                                 

Magistar medicinskih nauka

Dana 01.07.1991. godine na Medicinskom fakultetu u Sarajevu  odbranio doktorsku disertaciju iz  Kardiolgije pod naslovom : „Naprasna smrt u ishemijskoj bolesti srca „ i stekao zvanje                         Doktor medicinskih nauka

07 aprila 1988. godine od strane Republičkog komiteta za zdravstvo dobio počasno zvanje                                                                 

Primarijus

U toku 2001 / 2002. godine obavio je edukaciju za implantaciju elektrostimulatora srca

( pace – makera) u Sarajevu ( Centar za pacemakere BiH), te u Splitu ( Klinička bolnica Firule – Klinika za kardiologiju).

Prvu implantaciju elektrostimulatora srca uradio u Mostaru u Kliničkoj bolnici  dana 12.03.2002. g. i od tada je i voditelj tima za ugradnju  pacemakera.

18.07.1998.g. je izabran u zvanje Višeg asistenta na predmetu Interna medicina Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.                                                      

11. jula 2003.godine biran je u nastavno zvanje docenta na Nastavničkom fakultetu

Univerziteta « Džemal  Bijedić « u Mostaru za naučnu oblast Medicina sporta I

( Anatomija i biologija razvoja čovjeka na osnovama sportske medicine)  ( broj akta 141 – 1- 6 / 309 – 1).

Na Evropskom Kardiološkom kongresu u Berlinu ( SR Njemačka) 2003. primljen je za

Fellows  Evropskog udruženja kardiologa i tako  dobio najveće priznanje koje dodjeljuje

svojim članovima  Evropsko udruženje  kardiologa (  ESC )

                            F.E.S.C.  -  Fellow of the European Society of Cardiology      

U Štokholmu ( Švedska) 02. septembra 2005. dobija titulu Evropskog kardiologa

                             The title of European Cardiologyst ( ESC )

Za člana Odbora za kardiovaskularnu patologiju Odjeljenja medicinskih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANU BiH) imenovan je 30 januara 2006. godine

20 septembra 2006. godine izabran je za člana Vijeća postdiplomskog studija Nastavničkog fakulteta Univerziteta «Džemal Bijedić« u Mostaru i postavljen za voditelja postdiplomske nastave na Odsjeku za sport.

03.10.2006.g. je izabran za docenta na predmetu Pravna medicina Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Dana 29.3.2007. godine biran je u nastavno zvanje vanrednog profesora na Nastavničkom  fakultetu Univerziteta «Džemal  Bijedić « u  Mostaru za  naučnu oblast  Medicina sporta I (Anatomija i biologija razvoja čovjeka na osnovama sportske medicine).

Pedagoškom aktivnošću se počeo baviti nakon diplomiranja kada je uključen u nastavno- obrazovni proces na Medicinskoj školi „Dr Ante Jamnicki „ u Mostaru gdje je cijelu jednu deceniju predavao u prvo vrijeme anatomiju i fiziologiju, a kasnije internu medicinu.

Kao vaspitač i edukator bio je mentor i supervizor ljekara opšte medicine na stažu, specijalizantima iz oblasti za koje je zakonska obaveza za specijalizante bila provoditi duže ili kraće vrijeme na odjelima Interne medicine, te specijalizantima koji su specijalizirali internu medicinu i srodne specijalizacije te subspecijalizaciju iz kardiologije.

Bio je mentor specijalizanata interne medicine iz cijele BiH, mentor diplomanata zdravstvenih studija  Sveučilišta u Mostaru, Medicinskom fakultetu u Mostaru, te mentor diplomanata Nastavničkog fakulteta Univerziteta « Džemal  Bijedić « odsjek za sport u Mostaru.

Budući da je obavljao posao voditelja kardiologije na Klinici za Interne bolesti u Mostaru

( do 30.aprila 2011., a od tada je u mirovini i samo saradnik na Nastavničkom fakultetu u Mostaru) planirao je, organizovao i sistematski provodio educiranje ljekara iz najaktuelnijih savremenih dostignuća iz ove oblasti. U ovaj posao uključuje sve mlade ljekare sa kojima zajedno nastupa na brojnim seminarima, sastancima, simpozijumima i kongresima u zemlji i inostranstvu ( učesnik na preko 150 stručnih sastanaka, kongresa, studijskih putovanja u zemlji i inostranstvu na kojima je uzimao aktivno učešće sa stručnim radovima, diskusijama ili posterima).

Njegova predavanja iz oblasti Kardiologije na podružnici ljekara Hercegovačko - Neretvanskog kantona / županije i na simpozijumima povodom Svjetskog dana zdravlja i Svjetskog dana srca imali su za cilj da ljekare ove podružnice izvještava o novostima u ovoj oblasti. O njihovom značaju za medicinsku praksu, te o aktuelnoj savremenoj terapiji najznačajnijih i najčešćih kardioloških oboljenja. Na ovaj način, pravom aktuelnom informacijom o savremenom tretmanu kardijalnih bolesnika, dr Mustafa Hadžiomerović je pomagao kolegama, a preko njih i njihovim pacijentima.                                                            

Još u toku studija pokazuje interes za naučno – istraživački rad. Redovno sarađuje u radu studentske sekcije za istraživanja. U svojoj režiji je prisustvovao Kongresima studenata medicine i stomatologije posebno se interesujući za oblast kardiologije i endokrinologije.    

Sarađivao je sa istraživačkim timom Instituta za fiziologiju i biohemiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu, koji je realizovao 7 istraživačkih Projekata iz oblasti somatizacije stresa na kardiovaskularni sistem pod mentorstvom Prof.dr.sci.med.M. Mujića. Budući da nije mogao redovno biti fizički prisutan pragmatskom obavljanju ovih projektnih zadataka sredstvima komuniciranja, ličnim kontaktom, te putem objavljenih radova i uvidom u izvještaje, periodične i završne, ovih projektnih zadataka koji su imali međunarodnu recenziju, dr Hadžiomerović je pratio one najmanje finese koje su označavale sumnju ili jasno ukazivale na mogućnost somatizacije stresa.

 

Dr Mustafa Hadžiomerović je imao izvanredne kontakte sa znanstvenicima iz oblasti kardiologije kod nas i u svijetu. Stalni transfer znanja omogućio mu je da bude uvijek maksimalno informisan. To postiže i putem savremenih sredstava informisanja kojima suvereno vlada.

 

Posebno treba naglasiti njegovo aktivno učešće u radu strukovnih Udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine (UKBiH) i  Evropskog Udruženja Kardiologa (ESC). O tome svjedoči spisak oko 170 radova koje je referisao na kongresima, simpozijumima i stručnim sastancima.

Prof. Dr. Mustafa Hadžiomerović je član predsjedništva Kardiologa i angiologa Bosne i Hercegovine ( UKBiH). Na posljednjem 5 Kongresu maja 2010.održanom u Sarajevu izabran je za potpredsjednika UKBiH. Voditelj je i Radne grupe za aterosklerozu.

Bio je predsjednik organizacionog odbora 4. Kongresa Kardiologa i angiologa BiH sa međunarodnim učešćem u Mostaru u vremenu od 17 – 19 maja  2007.

Njegov interes za nauku predstavljaju i uspješno odbranjen magistarski rad i doktorska disertacija, a obuhvata više oblasti kardiologije. Prije svega izučava kardiovaskularni sistem,

posebno koronarnu bolest  i iznenadnu srčanu smrt kod kardiovaskularnih bolesnika,zatim relaciju između šećerne bolesti i kardiovaskularnih oboljenja,posebno promjena na koronarnim krvnim sudovima.

Izučavao je problematiku kardiomiopatija, kao veliku nepoznanicu savremene kardiologije. Dao je u ovoj oblasti značajan pionirski doprinos  u rasvijetljavanju «tajnih« nastanaka ovih teških oboljenja na području BiH. Radovi o problemu primarnih kardiomiopatija su prezentirani na X Kongresu Kardiologa bivše države u Beogradu 1989. godine. 

Značajan prilog kardiologiji kod nas u Bosni i Hercegovini predstavljaju 5 knjiga i 7 vodiča (preporuke od strane Evropskog Udruženja Kardiologa) koji su bili osnova izučavanja kardiologije i kao udžbenici za spremanje subspecijalističkih ispita iz kardiologije..

Prof.dr.Mustafa Hadžiomerović je objavio više od 170 značajnih radova iz oblasti kardiologije koje je objavljivao u domačim i svjetskim časopisima.

 

                                                                       

Društvena aktivnost

 

Po prirodi staložen, miran i radin kolega Hadžiomerović se u toku svog života

društveno angažovao tamo gdje je mogao biti od koristi kao ljekar. To je prije svega organizacija Crvenog krsta / križa u kojoj se neprekidno angažuje od svoje rane mladosti. Poslije završenog studija vrlo je uspješno obavljao značajne funkcije u ovoj organizaciji na poslovima zdravstvenog prosvjećivanja, zatim u oblasti psihomedicine saobračaja obavljajući poslove edukacije budućih vozača na pružanju prve pomoći, te u drugim sekcijama

ove humanitarne organizacije. Obavljao je i dužnost predsjednika Crvenog krsta Mostar. Zbog uspješnog obavljanja ovih poslova nosilac je priznanja Zlatni znak, odličje koje zaslužuju samo eminentni članovi ove organizacije.                        

Njegovo angažovanje u strukovnim organizacijama Udruženja ljekara Hercegovačko – Neretvanskog kantona / županije čiji je osnivač i predsjednik od 2006., Udruženju kardiologa BiH, Evropskog Udruženja Kardiologa ( European Society of Cardiology ) najbolje se može ocijeniti kroz aktivno učešće na svim sastancima, simpozijumima i  kongresima u zemlji i inostranstvu. Nozilac je plakete, srebrenog i zlatnog znaka priznanja UKBiH za nesebičan doprinos radu Udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine.

Voditelj je simpozijuma povodom Svjetskog dana zdravlja i Svjetskog dana srca u Mostaru već više od dvadeset godina.

Ističemo i dva njegova predavanja u Akademiji nauka i umjetnosti u  Sarajevu povodom Svjetskog dana srca.

Kao autor više od 170 stručnih radova učestvovao je na mnogim stručnim sastancima, simpozijumima i kongresima počev od Mostara, Sarajeva, Tuzle, Zagreba, Beograda, Ljubljane, Splita, Beča, Minhena, Berlina, Hamburga, Štokholma, Helsinkija, Amsterdama, Barcelone, Lisabona, Pariza, Nice, Rima,Atine, Istanbula, Antalije, Buenos Airesa, Pekinga i

Tunisa i drugih.

Dopisni je član Bosansko-Hercegovačko-Američke Akademije nauka i umjetnosti (BHAAAS) i član Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI).

U toku rata u Bosni i Hercegovini cijelo vrijeme je proveo na radnom mjestu interniste – kardiologa Internog odjeljenja u Mostaru ne izostajući sa posla niti jedan dan, žrtvujući se za živote pacijenata i pružajući  nesebični doprinos razvoju zdravstva i društva u cjelini.

Umro je 26.07.2021. u 15,30h. usljed posljedica dugotrajne bolesti.

Njegova brojna porodica ostaje bez svog najomiljenijeg člana,a kćerke Maja i Manja bez svog oca, a unučad bez svog voljenog djeda.

Neka mu je veliki rahmet i lahka ova mostarska zemlja koju je neizmjerno volio.

 

Skraćeni CV:

Ime i prezime:

Mustafa Hadžiomerović

Datum rođenja:

04.11.1945.

Mjesto rođenja:

Mostar, Bosna i Hercegovina

Adresa:

Stjepana Radića 72/VIII, 88000 Mostar

Obrazovanje: 

- 1965/66 – Gimnazija Mostar

 

-1972 - Medicinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Doktor medicine

 

Akademski stepeni:

- 1989 - Medicinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, magistarski rad: “Koronarna bolest u korelaciji  sa diabetes mellitusom u  životnoj dobi do 41. godine”, Magistar medicinskih nauka

 

 

-1991- Medicinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, doktorska disertacija: “Naprasna smrt u ishemijskoj bolesti srca,

doktor  medicinskih nauka

Specijalizacije:  

- 1981- Klinika za interne bolesti Sarajevo, 48 mjeseci, Interna medicina.

- 1983- Poslediplomska nastava iz Kardiologije, Medicinski Fakultet, Univerzitet u Beogradu.

 

Univerzitetska karijera:

- Asistent,

- Viši asistent,

- Docent, 2003-2007

-Vanredni profesor, 2007-

 

Izvodio nastavu iz predmeta Interna medicina I na:

-Medicinskom fakultetu Mostar, Sveučilište Mostar

Izvodi nastavu iz predmeta Reumatologija :

-Fakultet Zdravstvenih nauka, Sveučilište Mostar

Izvodi nastavu iz predmeta Funkcionalna anatomija :

-Nastavnički fakultet, Univerzitet „Džemal Bijedić“, Mostar

Izvodi nastavu iz predmeta Pravna medicina :

- Pravni fakultet, Univerzitet „Džemal Bijedić“, Mostar

 

Izvodio nastavu na postdiplomskom studiju:

Nastavnički fakultet, Univerzitet „Džemal Bijedić“, Mostar

-          član Vijeća postdiplomskog studija Nastavničkog fakulteta Univerziteta «Džemal Bijedić« u Mostaru

-          Voditelj postdiplomskog studija Nastavničkog fakulteta Univerziteta «Džemal Bijedić« u Mostaru

 

Broj naučnih publikacija :

-Preko 170  naučnih radova i kongresnih saopštenja

 

Oblasti interesovanja:

- Adrenergički receptori,

- Anatomija koronarnih sudova

- Ventrikularni i supraventrikularni poremećaji ritma

 

Nagrade i priznanja:

-          Zlatna značka Crvenog krsta/križa, Mostar

-          Zlatna značka Udruženja kardiologa i angiologa BiH

 

 

Člansvo u profesionalnim udruženjima:

- Društvo ljekara HNK/Ž

- Udruženje kardiologa i angiologa BiH

- European Society of Cardiology

Društvene aktivnosti:

 

- Predsjednik Crvenog krsta/križa Mostar, 1988.-1992.

 

- Potpredsjednik Udruženja kardiologa i angiologa BiH, 2010.-

-Predsjednik UKHNK/Ž

-Dopisni član BHAAAS

-Član VKBI