Za učešće na simpozijumu potrebno je poslati email na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., te navesti sljedeće podatke: ime, prezime, email, zanimanje, institucija, ppt i adresa (za slanje certifikata)

Učesnici koji se prijave će putem pošte dobiti certifikat o učešću na simpozijumu.

 

INTERNACIONALNI NAUČNI SIMPOZIJUM (WEBINAR)

„Post-Covid stanja i kardiovaskularne bolesti – POST-COVID-19 CONDITIONS AND CVD“

SVJETSKI DAN SRCA 2021. U MOSTARU

Mjesto održavanja

Datum održavanja

Sponzor

Virtuelni WEBINAR - On-line platforma

srijeda, 29.09.2021. 18:00h – 21:00h

BAYER d.o.o., Predstavništvo Sarajevo

Prijava za učešće na simpozijumu na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (rok za prijavu 28.09.2021.)

U prijavi navesti sljedeće podatke: ime, prezime, email,  zanimanje, institucija, adresa (za slanje certifikata)

 

Organizator

Pokrovitelj

·         Udruženje kardiologa HNK/Ž

·         Radna grupa za Aterosklerozu UKBiH,   

·         Radna grupa za Bazična istraživanja u kardiologiji UKBiH,

·         Radna grupa za Naprasnu smrt UKBiH

·         Radna grupa za Rehabilitaciju KVB UKBiH

·         Internacionalna akademija nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini (IANUBIH)

·         Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI)

·         Ministarstvo za zdravstvo i socijalnu zaštitu HNK/Ž

·         Zavod zdravstvenog osiguranja HNK/Ž

·         Liječnička/Ljekarska komora HNK/Ž

·         Komora medicinskih sestara i tehničara HNK/Ž

 

Radno predsjedništvo

Voditelj

Ivan Knezović

Samra Međedović

Mirjana Vasilj

Emir Fazlibegović, sekretar UK HNK/Ž

       

 

 

18,00 - 18,05

Otvaranje simpozijuma (pozdravna riječ predstavnika pokrovitelja)

„In memoriam  Mustafa Hadžiomerović“

Enver Raljević, počasni predsjednik UKBIH, Sarajevo,B&H

18,05 - 18,25

Etio-patogeneza i pato-morfološke lezije kod COVID-19

Etiopathogenesis and patomorphology lesion in Covid-19

Vladimir Kanjuh (akademik SANU), Snežana Kanjuh, Beograd, Srbija

18,25 - 18,45

COVID and Social vulnerability (Covid i socijalna osjetljivost)

Arshed Quyyumi, Emory University, Atlanta, USA

18,45 - 19,05

Cardiac Arrest During the COVID-19 Pandemic

Srčani zastoj tokom Covid-19 pandemije

Maziar Zafari, Emory University, Atlanta, USA  

19,05 - 19,25

Telemedicine for CV management in the post COVID era

Telemedicina u manadžmentu KVB u post COVID periodu

Dorairaj Prabhakaran, World Heart Federation, Delhi, India

19,25 - 19,45

Moždani udar i Covid-19

Stroke and COVID-19

Emir Veledar, Emory University, Atlanta, USA

19,45 – 19,55

Novosti ESC 2021 u svjetlu Covid-19 i aktuelne ESC smjernice za PE

News ESC 2021 in light of Covid-19 and current ESC guidelines for PE

Emir Fazlibegović, European Society of Cardiology, Mostar, B&H                   

19,55 - 20,05

Vodič za valvularne bolesti srca ESC 2021

ESC 2021 Guidelines for valvular heart disease

Ivica Brizić, University of Mostar, B&H

20,05 - 20,15

Covid-19: neurološke i psihološko-psihijatrijske posljedice

COVID-19:neurological and psycho-psychiatric consecvencis

Osman Sinanović, University of Tuzla, B&H

20,15 - 20,25

Klinički dokazi primjene lijeka Xarelto u tretmanu pacijenata sa VTE

Clinical evidence of the use of Xarelto in the treatment of patients with VTE

Zrinko Prskalo, University of Mostar, B&H

20,25 - 20,35

Covid-19 i alfa lipoinska kiselina

Covid-19 and alfa lipoic acid

Diana Zelenika, Clinical Hospital Mostar, B&H

20,35 - 20,45

Plućna embolija niskog rizika:trijaža za rani otpust i lječenje u kućnim uslovima

Low-risk pulmonary embolism: triage for early discharge and treatment at

Adis Muslibegović, Hospital Safet Mujic, Mostar, B&H

20,45 - 20,55

Covid-19 vakcine - najnovije

Covid-19 vaccines - updated

Samra Međedović, University Džemal Bijedić, Mostar, B&H

20,55 - 21,05

Post-COVID 19 i fizicka aktivnost

Post-Covid-19 and fisical activity 

Sanja Bajgorić, University Džemal Bijedić,  Mostar, B&H

21,05 - 21,15

Entuzijazam za farmakoterapiju Covid-19

Enthusiasm for Covid-19 pharmacotherapy

Mirjana Vasilj, University of Mostar, B&H